Huisregels

Algemene huisregels

Huishoudelijk Reglement acc. The Blue Birds.

Algemeen

Art 1 Ieder lid wordt geacht het huishoudelijke reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze misdragen, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd geschorst worden. In zeer ernstige gevallen, zo het bestuur daartoe met meerderheid van stemmen beslist, kan tot royement worden overgegaan.

Art 2 Het huishoudelijke reglement kan ter inzage worden opgevraagd bij de secretaris.

Art 3 Het verenigingsjaar en het financiële boekjaar lopen van 1 januari tot 31 december.

Lidmaatschap

Art 4 De vereniging kent:

I. gewone leden

Gewone leden zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn de autosport daadwerkelijk te beoefenen  in, door of namens de A.S.U.Z. georganiseerde wedstrijden.

II. buitengewone leden

Buitengewone leden zijn natuurlijke personen die op enigerlei wijze de autosport bevorderen zonder bevoegd te zijn haar daadwerkelijk te beoefenen in, door of namens de A.S.U.Z. georganiseerde wedstrijden. In bijzondere gevallen kan het bestuur, onder haar te stellen voorwaarden rechtspersonen toelaten als buitengewoon lid van de vereniging.

III. ereleden

Ereleden zijn leden, die zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden ten behoeve van de vereniging. Het bestuur beslist wie er in aanmerking komt om erelid te worden.  

Art 5 Leden zijn:

a. diegene die zich schriftelijk of mondelijk bij de secretaris hebben aangemeld en door het bestuur zijn aangenomen. Bij leden die jonger zijn dan 18 jaar, moet hiervoor toestemming verleend worden door een ouder of voogd.

b. diegene die zich voor een door het bestuur te publiceren datum niet bij de secretaris hebben afgemeld. Leden die zich niet afmelden voor de door het bestuur gepubliceerde datum, dienen tenminste de contributie voor het seizoen daarop volgend te betalen.

Art 6 Alle leden zijn verplicht veranderingen in NAW-gegevens, telefoonnummers en/of mailadressen zo spoedig mogelijk schriftelijk of via e-mail aan de secretaris door te geven.

Art 7 Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door:

– overlijden

– opzegging bij de secretaris of ledenadministratie. Dit moet uiterlijk 4 weken voordat het lopende seizoen is afgelopen.

– opzegging door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.

– opzegging (royement) door het bestuur.

Art 8 Voor de rijdende leden gelden de volgende leeftijdscategorieën:

-Jeugd tot 21 jaar

Deelname alle personen vanaf 14 jaar die aan het begin van het seizoen, dus voor de 1e januari

De leeftijdsgrens van 21 jaar niet overschreden hebben, zijn deelname gerechtigd. Indien de

Leeftijdsgrens tijdens het seizoen overschreden wordt, mag het seizoen worden afgemaakt. (zie

Algemeen reglement A.S.U.Z.)

-Senioren

Art 9 Alle leden zijn verplicht de taken, verbonden aan het lidmaatschap uit te voeren.

Deze talen houden in dat ieder mee helpt bij het organiseren van de evenementen. Bij de indeling van de leden zal rekening worden gehouden met diegene die mee rijden in de wedstrijden.

Contributie

Art 10 De hoogte en de betalingswijze van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur. De contributieregeling zal door het bestuur aan de leden bekend worden gemaakt via email of tijdens de jaarvergadering. Met ingang van seizoen 2015 vindt betaling van de contributie in principe via bankoverschrijving plaats. Gemotiveerde verzoeken tot uitzonderingen zullen aan de penningmeester moeten worden gericht en deze uitzonderingen zullen individueel door de penningmeester moeten worden goedgekeurd.

Art11 Leden zijn contributie verschuldigd:

a. indien zij bij aanvang van het verenigingsjaar als lid staan ingeschreven van de vereniging

b. indien een nieuw lid zich voor 31 december van enig jaar tijdens het seizoen aanmeldt, wordt de gehele contributie in rekening gebracht.

c. indien het lidmaatschap van de vereniging voor 31 december van enig jaar wordt beëindigd wordt de gehele contributie in rekening gebracht.

Art 12 Wanneer de contributie niet voldaan wordt, volgt een schriftelijke aanmaning. Indien de betaling uitblijft, kan een schorsing volgen totdat het verschuldigde bedrag geheel voldaan is. Tevens behoud de vereniging zich het recht voor een incassobureau in te schakelen om de verschuldigde contributie te verkrijgen.

Het bestuur

Art 13 Het bestuur bestaat uit de volgende leden, te weten:

I. de voorzitter

II. de secretaris

III. de penningmeester

IV. minimaal 2 bestuursleden

Art 14 De leden van het bestuur worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar, maar kunnen zich direct herkiesbaar stellen.

Art15 Het gehele bestuur vormt samen het dagelijks bestuur, dat belast is met de dagelijkse leiding en dat in spoedeisende gevallen kan optreden. De onder deze omstandigheden genomen besluiten moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering worden bekrachtigd.

Art 16 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een bestuurslid dat noodzakelijk acht. De bestuursvergadering kan geen besluiten nemen als niet tenminste twee leden van het dagelijks bestuur aanwezig zijn.

De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de volgende taken:

Voorzitter

– leidt de bestuurs- en Algemene Ledenvergadering

– brengt op de Algemene Ledenvergadering een verslag uit van het afgelopen seizoen

– vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden

– coördineert de verschillende bestuurszaken

– toetst de beslissingen aan reglementen en statuten;

Secretaris

– treedt als vicevoorzitter op bij afwezigheid van de voorzitter

– vertegenwoordigt de vereniging in geschrifte naar buiten

– maakt beknopte notulen en een besluitenlijst van bestuurs- en Algemene Leden

– Vergadering

– agendeert inkomende en uitgaande brieven, stukken e.d.

– houdt archief van inkomende en uitgaande brieven, stukken, e.d.

– maakt afschriften van dringende, belangrijke binnengekomen brieven, ter doorzending naar de leden van het dagelijks bestuur en naar de desbetreffende commissies

– stelt in overleg met de voorzitter een agenda voor de bestuursvergaderingen vast, waarbij ieder bestuurslid gerechtigd is voorstellen in deze te doen

– maakt officiële ledenlijsten op

– houdt aantekeningen bij van mutaties in het ledenbestand; geeft deze mutaties afzonderlijk door aan de penningmeester en overige bestuursleden.

– geeft inlichtingen over de vereniging aan derden

– zorgt in voorkomende gevallen voor publicatie van belangrijke mededelingen

– verzorgt uitnodigingen voor bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen

Penningmeester

– draagt zorg voor het beheer van geldmiddelen

– zorgt voor tijdige inning van de contributies

– houdt aantekeningen bij van de ontvangsten en uitgaven in het daarvoor bestemde kasboek, onder aanwijzing van de aard der ontvangsten en uitgaven, en op welk verenigingsjaar deze betrekking hebben

– ziet toe, dat bij de begrotingspost vastgestelde uitgaven niet worden overschreden

– waarschuwt het bestuur bij overschrijding of dreigende overschrijding van de begrotingspost, teneinde treffende maatregelen te kunnen nemen

– houdt afzonderlijke rekeningen aan van per begroting vastgestelde inkomsten en uitgaven, en houdt hiervan de administratie bij

– brengt 2x per jaar, of eerder indien nodig, op de bestuursvergaderingen verslag uit van de financiële toestand van de vereniging

– maakt aan het einde van het boekjaar (31 december) duidelijke overzichten van het gevoerde financiële beheer

– brengt financieel verslag uit op de Algemene Ledenvergadering

– maakt aan het einde van het boekjaar, nadat controle door de kascommissie heeft plaatsgevonden, van alle stukken een pakket op, waarop vermeld staat de inhoud en het jaartal

– draagt zorg voor de inning van aan leden opgelegde boetes

Art17 De leden van commissies zijn, zonder toestemming van het dagelijks bestuur niet gerechtigd om de vereniging financieel te binden of eerdere afspraken ongedaan te maken.

Ledenvergaderingen

Art 18 Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen, tenminste eens per verenigingsjaar. Het bestuur bepaalt de datum, de plaats, het uur en de agenda.

Art 19 Op de Algemene Ledenvergadering worden in elk geval de navolgende punten behandeld:

– bespreking van de notulen van de Algemene Ledenvergadering daarvoor

– vaststelling begroting, contributie en contributieregeling voor het nieuwe seizoen

– voorziening in vacatures

– rondvraag

Art 20 Voor de Algemene Ledenvergadering kunnen leden voorstellen indienen, mits deze schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend, tenminste 5 dagen voordat de Algemene Ledenvergadering bijeenkomt.

Art 21 Het bestuur of tenminste een tiende deel van het totaal aantal leden kan een buitengewone Ledenvergadering bijeenroepen. De aanvraag van de leden wordt gericht aan het secretariaat. Komt het verzoek van de leden, dan is het bestuur verplicht de vergadering binnen 4 weken bijeen te roepen. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gehoor is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

Art 22 Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt bepleiten. De voorzitter kan toegang verlenen aan andere dan de hierboven genoemde personen.

Stemmen

Art 23 Op de Algemene Ledenvergadering wordt door de secretaris een presentielijst afgelezen waarop de aanwezige leden en ereleden staan vermeld. Slechts zij die aanwezig zijn, nemen deel aan de stemmingen.

Art 24 Stemgerechtigde leden zijn:

– leden die op de dag van de Algemene Ledenvergadering 18 jaar of ouder zijn.

Art 25 Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter, zonder tegenspraak uit de vergadering, een andere vorm van stemmen bepaalt of toelaat. Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter 2 personen aan die optreden als stembureau.

Art 26 Direct na een stemming deelt de voorzitter de uitslag van de stemming en het genomen besluit aan de vergadering mede.

Art 27 Bestuursleden worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering. Kandidaten hiervoor kunnen door het bestuur of door 10 leden gezamenlijk schriftelijk worden voorgesteld. Opgave van een tegenkandidaat moet met inachtneming van het hiervoor bepaalde bij het bestuur worden ingediend, uiterlijk 5 dagen voor het houden van de Algemene Ledenvergadering. Een door de leden gedane kandidaatstelling is geldig, indien tegelijkertijd een schriftelijke verklaring van de kandidaat wordt overlegd, dat deze bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden.

Boetes en straffen

Art 28 Boetes, opgelegd door de bond (A.S.U.Z) aan de vereniging, welke het gevolg zijn van overtredingen/nalatigheid van leden, worden op de leden verhaald. Op schriftelijk verzoek, vergezeld van argumentatie van de betrokken leden, kan het bestuur beslissen de boete ten laste van de vereniging te laten komen.

Art 29 Bij het nalaten van de verplichtingen, welke verbonden zijn aan het lidmaatschap, legt het bestuur boetes of andere sancties op, tenzij van overmacht sprake is.

Art 30 Het bestuur houdt zich het recht voor een lid te schorsen dat op ernstige wijze gehandeld heeft tegen de uitgangspunten en reglementen van de verenigingEen en ander ter beoordeling van het bestuur. Bij het nalaten of gedeeltelijk nalaten van deze verplichtingen kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.

Art 31 Boetes moeten binnen 2 weken na oplegging voldaan zijn bij de penningmeester. Bij nalatigheid kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.

Aansprakelijkheid

Art 32 Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de vereniging

toegebracht.

Art 33 De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van bestuurs- of andere leden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van bevoegdheden.

Art 34 De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding of wegraken van eigendommen van leden of derden.

Diversen

Art 35 Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijke reglement kan worden gedaan door het bestuur of 10 leden, tenminste 5 dagen voor de Algemene Ledenvergadering.

Art 36 Wijzigingen binnen dit huishoudelijk reglement moeten door het bestuur binnen 4 weken schriftelijk bekend gemaakt worden. Deze schriftelijke bekendmaking geldt als supplement op het huishoudelijk reglement.

Art 37 Tijdens de autocross telt ook het “Algemeen Reglement Autocross” van de A.S.U.Z.

Art 38 In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Entreebeleid

Niet toegestaan zijn:

  • algemeen verboden middelen
  • maskers
  • namaak wapens
  • (vuur)wapens
  • drugs
  • gevaarlijke voorwerpen zoals paraplu’s met scherpe punten

– Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. De organisatie zich het recht behoudt personen te weigeren, dan wel te verwijderen van het evenemententerrein.

– Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard)drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.

– U bent verplicht zich te houden aan de huisregels en aanwijzingen op te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en/of andere partijen betrokken bij het evenement.

– Het meenemen van eigen drank naar het evenemententerrein is niet toegestaan. Ook geen eigen glaswerk, drugs- of wapens.

– Overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan, ordeverstoring evenmin.